بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پایان نامه مدیریت - دانلود پایان نامه روانشناسی
لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

برهمکنش پلاسمون-مولکول در نانوذره و نانومیله­ های فلزی

 

 

 

استاد راهنما

 

دکتر حمید نادگران

 

 

 

 

 

شهریور ماه ۱۳۹۱

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
نانوبلور­های فلزات نوبل به خوبی خصوصیات پلاسمون­های سطحی جایگزیده را نشان می­ دهند. پلاسمون­های سطحی نوسان جمعی الکترون­ها در فلزات می­باشند. هدف از این پایان نامه، بررسی برهم کنش پلاسمون­های ناشی از نانوبلور­های کروی، مکعبی و میله­ای شکل با مولکول­های بدون جذب و مقایسه آن با نتایج تجربی می­باشد. از این خصوصیت می­توان برای ساخت حسگر­های ضریب شکست در ابعادنانو استفاده کرد. برانگیخته شدن پلاسمون­های سطحی جایگزیده، خود را به عنوان یک افزایش قابل توجه در طیف خاموشی نانوبلور، در طول موج تشدید پلاسمونی نشان می­دهد. بنابراین برای بررسی برهم کنش پلاسمون-مولکول، نیازمند بررسی عوامل موثر بر طول موج تشدید پلاسمونی، از طریق طیف خاموشی آن می­باشیم. این کار برای سه نوع نانوبلور معرفی شده انجام و نتایج با نتایج تجربی در دسترس مقایسه شده ­اند. علاوه بر این، این کار برای نانوبلور­ها با لایه­ای بر روی آن، به منظور بررسی تاثیر یک لایه پلیمری یا پروتئینی بر سطح نانوبلور انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می­ دهند که طول موج تشدید پلاسمونی به شکل، ساختار و ابعاد نانوبلور و همچنین ضریب شکست محیط اطراف وابسته می­باشد. برای نانوبلور پوشیده شده نیز ضخامت و ضریب شکست لایه بر روی آن عوامل موثر بر طول موج تشدید پلاسمونی می­باشند

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
فصلاول: ۱
۱-۱- معرفیکلی: ۲
۱-۱-۱- انواعپلاسمونها: ۴
۱-۲- تاریخچه: ۶
۱-۳- کاربردهایپلاسمونیک. ۹
فصلدوم: ۱۲
۲-۱- خواصنوریفلزات ۱۳
۲-۱-۱ معادلاتماکسولوانتشارامواجالکترومغناطیسی: ۱۳
۲-۱-۲- مدلدرود-سامرفلد: ۱۶
۲-۱-۳- انتقالبیننواری: ۱۸
۲-۲- پلاسمونهایانتشاری: ۲۰
۲-۲-۱-موجمحوشونده: ۲۰
۲-۲-۲- پلاریتون-پلاسمونسطحی ۲۲
۲-۳- برانگیختگیپلاریتون-پلاسمونهایسطحی: ۲۶
۲-۳-۱- جفتشدگیبااستفادهازمنشور: ۲۶
۲-۳-۲- جفتشدگیبهوسیلهتوری: ۲۸
۲-۳-۳- برانگیختگیمیداننزدیک: ۳۰
۲-۴- نانوپلاسمونیک. ۳۱
۲-۵- حسگرزیستی: ۳۲
۲-۵-۱- ساختحسگرزیستیبااستفادهازپلاسمونسطحیجایگزیده ۳۷
۲-۵-۲- حسگرآنسامبلی ۳۸
۲-۵-۳- حسگرتکنانوبلور ۳۸
فصلسوم: ۴۱
۳-۱- انواعمولکول: ۴۲
۳-۲- تشدیدپلاسمونیوابستهبهضریبشکست: ۴۴
۳-۳- جفتشدگیتشدید: ۴۵
۳-۳- افزایشسطحیپراکندگیرامان(SERS): 48
۳-۳-۱- پراکندگیرامان: ۴۸
۳-۳-۲- افزایشسطحی: ۵۰
۳-۴- افزایشپلاسمونیفلورسانس: ۵۱
فصلچهارم: ۵۵
۴-۱- تصحیحمدلدرودبرایابعادنانو. ۵۶
۴-۲- پراکندگی،جذبوخاموشی ۵۹
۴-۲-۱- تقریبدوقطبی: ۶۱
۴-۲-۲- تئوریسطحمقطعنوریبرایپراکندگیامواجالکترومغناطیسی: ۶۲
۴-۳- تقریبدوقطبیبرایسهشکلنانوبلور ۶۵
۴-۳-۱- پذیرفتاریالکتریکییکذره ۶۵
۴-۳-۲- خواصکلی ۶۸
۴-۳-۳- تانسورقطبشپذیری ۷۱
۴-۳-۴- محاسبهسطحمقطعخاموشیدرتقریبدوقطبی: ۷۲
۴-۳-۵- ثابتدیالکتریکمتوسط ۷۳
۴-۳-۶- تقریبدوقطبیبرایکره: ۷۴
۴-۳-۷- تقریبدوقطبیبراینانومیله: ۷۵
۴-۳-۸- تقریبدوقطبیبرایمکعب: ۷۶
۴-۴- تئوریمی: ۷۷
۴-۴-۱-بسطموجتختدرهارمونیکهایکرویبرداری: ۸۲
۴-۴-۲- میدانهایداخلیوپراکندهشده: ۸۵
۴-۴-۳- توابعوابستهزاویهای: ۸۷
۴-۴-۴- ضرایبپراکندگی: ۸۸
۴-۴-۵- محاسبهسطحمقطع: ۹۰
۴-۴-۶- تئوریمیبرایکرهپوشیدهشده: ۹۱
۴-۵- اصلهویگنس: ۹۲
۴-۶- محاسبهسطحمقطعخاموشیبرایاستوانهمحدود. ۹۸
۴-۶-۱- امواجاستوانهای: ۹۸
۴-۶-۲- بسطموجتختدرهارمونیکهایاستوانهایبرداری: ۱۰۰
۴-۶-۳- پراکندگیازاستوانهمحدودبااستفادهازتقریباستوانهنامحدود. ۱۰۲
۴-۶-۵- محاسبهسطحمقطعخاموشی: ۱۰۵
فصلپنجم: ۱۱۳
۵-۱: تاثیرساختارنانوبلوربرطولموجتشدیدپلاسمونی ۱۱۴
۵-۱-۱- نانوکره: ۱۱۵
۵-۱-۲: نانومکعب ۱۱۷
۵-۱-۳- نانومیله. ۱۱۸
۵-۲- تاثیرابعادنانوکریستالبرطولموجتشدیدپلاسمونی ۱۲۰
۵-۲-۱- نانوکره ۱۲۰
۵-۲-۲- نانومکعب: ۱۲۳
۵-۲-۳- نانومیله. ۱۲۴
۵-۳- تاثیرضریبشکستبرطولموجتشدیدپلاسمونی: حساسیتضریبشکست ۱۲۶
۵-۳-۱- نانوکره ۱۲۷
۵-۳-۲- نانومکعب ۱۲۹
۵-۳-۳- نانومیله. ۱۳۰
۵-۴- تاثیرلایهپوشانندهبرطولموجتشدیدپلاسمونی ۱۳۳
۵-۴-۱- تاثیرضخامتلایهپوشانندهبرطولموجتشدیدپلاسمونی ۱۳۴
۵-۴-۲- تاثیرضریبشکستلایهپوشانندهبرطیفخاموشی. ۱۳۷
۵-۵- نتایجوپیشنهادات ۱۳۹
۵-۵-۱- نتایج. ۱۳۹
۵-۵-۲- پیشنهادات ۱۴۱
فهرستمنابع. ۱۴۲
پیوستI: 150
ABSTRACT. 155
 
 
فهرست جدول­ها
 
 
عنوان و شماره                                                                                                        صفحه
جدول ۴- ۱:مقادیرnوcبرایمکعب. ۷۷
جدول ۵- ۱: پارامترهایمدلدرود-سامرفلدبرایفلزاتطلاونقره. ۱۱۴
جدول ۵- ۲: مقادیرطولموجتشدیدپلاسمونیبرایدوروشمورداستفادهبرایکرهباقطر ۱۵ نانومتر. ۱۱۶
جدول ۵- ۳: مقادیرطولموجتشدیدپلاسمونیشکل ۵-۲ ۱۱۷
جدول ۵- ۴: مقادیرطولموجتشدیدپلاسمونیبرایشکل ۵-۳ ۱۱۸
جدول ۵- ۵: مقادیرطولموجتشدیدپلاسمونیبرایدوروشمورداستفادهبرایکرهباقطر ۱۵ نانومتر. ۱۱۹
جدول ۵- ۶: مقادیربهدستآمدهبرایشعاعبهینهدرشکلهای (۵-۷) و (۵-۸). ۱۲۳
جدول ۵- ۷: مقادیرطولموجتشدیدپلاسمونیبراینانومیلهبانسبتطولبهعرضمتفاوتومقایسهبانتایجتجربی ۱۲۶
جدول ۵- ۸: مقادیرمحاسبهشدهبرایحساسیتضریبشکستبراینانوکرهباقطر ۱۵ نانومتر. ۱۲۸
جدول ۵- ۹: مقادیرمحاسبهشدهبرایحساسیتضریبشکستبراینانومکعبباطول ۴۴ نانومتر. ۱۳۰
جدول ۵- ۱۰: مقادیرمحاسبهشدهبرایحساسیتضریبشکستبراینانومیله. ۱۳۳
جدول ۵- ۱۱: مقادیرطولموجتشدیدپلاسمونیبرایکرهومیلهپوشاندهشده. ۱۳۸
فهرست شکل­ها
 
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
شکل۱‑۱: نمودارتعدادمقالاتحاویواژهپلاسمونسطحیدرهرسال ۷
شکل ۲- ۱: نمودارقسمتحقیقی (بالا) وموهومی (پایین) تابعدیالکتریکفلزطلا ۱۹
شکل ۲- ۲: سطحمشترکدومحیطباضریبشکستمتفاوت. ۲۳
شکل ۲- ۳:نمودارمعادلهپاشندگیپلاریتون-پلاسمونسطحیبرایدیالکتریکهواوشیشه. ۲۵
شکل ۲- ۴: نمودارپاشندگیپلاریتون-پلاسمونسطحیبراینشاندادنچگونگیبرانگیختگیآنهابااستفادهازمنشور. ۲۷
شکل ۲- ۵: استفادهازمنشوربرایبرانگیختگیپلاریتون-پلاسمونسطحی. ۲۸
شکل ۲- ۶: استفادهازتوریبرایبرانگیختگیپلاریتون-پلاسمونسطحی ۲۹
شکل ۲- ۷: نمایششماتیکروشبرانگیختگیمی
داننزدیک ۳۰
شکل ۲- ۸: نمایششماتیکتولیدپلاسمونسطحیجایگزیده. ۳۱
شکل ۲- ۹: راست: عملکردحسگربااستفادهازمدولاسیونطولموج. چپ: عملکردحسگربااستفادهازمدولاسیونزاویهای ۳۴
شکل ۲- ۱۰: اصولساختحسگربرپایهپلاریتون-پلاسمونسطحی. ۳۶
شکل ۲- ۱۱: تغییراتطولموجتشدیدپلاسمونینسبتبهضخامتلایهپروتئینی ۳۷
شکل ۲- ۱۲: نتایجبهدستآمدهبرایحسگرتکنانوبلور. ۳۹
شکل ۳- ۱: نمودارشماتیکضریبشکستسهنوعمولکولمعرفیشده. ۴۳
شکل ۳- ۲:طیفخاموشیبرایششنانومیلهبانسبتطولبهعرضمتفاوتوتاثیرمولکولهاینوعدوم. ۴۶
شکل ۳- ۳: نمودارجابجایپلاسمونیبرحسبفاصلهمولکولازسطحنانوبلور. ۴۷
شکل ۳- ۴: a)شکلشماتیکپراکندگیرامان. b)تابشاستوکس. c)تابشآنتیاستوکس ۴۹
شکل ۳- ۵:A) نانوآنتنطلایبوتیدرقالبپلاسمابهصورتشماتیک. B) افزایششدتمیدانالکتریکیاطرافنانوآنتن. C) افزایششدتفلورسانسبرحسباندازهگافبوتی   ۵۲
شکل ۴- ۱: شکلشماتیکبرخوردموجالکترومغناطیسیبههدفومیدانپراکندهشدهدرسطحکرهفرضیبهشعاعr. 63
شکل ۴- ۲:نمایششماتیکتعریفتابعدیالکتریکبرایذرهولایهرویآن ۷۳
شکل ۴- ۳:شکلشماتیکنانومیله. ۷۵
شکل ۴- ۴: نمودارمقادیرnوcبرایمکعب [۸۴]. ۷۷
جدول ۴- ۱:مقادیرnوcبرایمکعب. ۷۷
شکل ۴- ۵: پراکندگیالکترومغناطیسیبوسیلهمنبعJدرداخلحجمفرضی ۹۳
شکل ۵- ۱: منحنیطیفخاموشینانوکرهباقطر ۱۵ نانومتر. ۱۱۵
شکل ۵- ۲: منحنیطیفخاموشینانوکرهباترکیباتمتفاوتنقره. ۱۱۶
شکل ۵- ۳: منحنیطیفخاموشینانومکعبباترکیباتمتفاوتنقره. ۱۱۸
شکل ۵- ۴: طیفخاموشینانومیلهبانسبتطولبهعرض۴/۲ برایفلزاتطلاونقره. ۱۱۹
شکل ۵- ۵: طیفخاموشینانوکرهباشعاع هایمتفاوتبرایفلزاتطلاونقرهبااستفادهازروشدوقطبی ۱۲۱
شکل ۵- ۶: طیفخاموشینانوکرهباشعاع هایمتفاوتبرایفلزاتطلاونقرهبااستفادهازتئوریمی ۱۲۱
شکل ۵- ۷: منحنیمقدارببیشینهطیفخاموشینسبتبهشعاعنانوکرهبااستفادهازتئوریمی ۱۲۲
شکل ۵- ۸: منحنیمقداربیشینهطیفخاموشینسبتبهشعاعنانوکرهباترکیباتمتفاوتطلاونقره. ۱۲۲
شکل ۵- ۹: طیفخاموشینانومکعبباابعادمتفاوتبرایفلزاتطلاونقره. ۱۲۴
شکل ۵- ۱۰: طیفخاموشینانومیلهبانسبتهایطولبهعرضمتفاوتبااستفادهازتقریبدوقطبی ۱۲۵
شکل ۵- ۱۱: طیفخاموشینانومیلهبانسبت هایطولبهعرضمتفاوتبااستفادهازاصلهویگنس ۱۲۵
شکل ۵- ۱۲: طیفخاموشینانوکرهبرایدوضریبشکستمتفاوتبرایمحیط. ۱۲۷
شکل ۵- ۱۳: منحنیجابجاییپلاسمونینسبتبهتغییراتضریبشکستمحیطاطرافبرایمحاسبه. ۱۲۸
شکل ۵- ۱۴: طیفخاموشینانومکعببرایدوضریبشکستمتفاوتبرایمحیط. ۱۲۹
شکل ۵- ۱۵: منحنیجابجاییپلاسمونینسبتبهتغییراتضریبشکستمحیطاطرافبرایمحاسبهحساسیتضریبشکستبراینانومکعب    ۱۳۰
شکل ۵- ۱۶: طیفخاموشینانومیلهبرایدوضریبشکستمتفاوتمحیطبااستفادهازتقریبدوقطبی ۱۳۱
شکل ۵- ۱۷: طیفخاموشینانومیلهبرایدوضریبشکستمتفاوتمحیطبااستفادهازاصلهویگنس ۱۳۱
شکل ۵- ۱۸: منحنیجابجاییپلاسمونینسبتبهتغییراتضریبشکستمحیطاطرافبرایمحاسبهحساسیتضریبشکستبراینانومیلهبااستفادهازتقریبدوقطبی   ۱۳۲
شکل ۵- ۱۹:منحنیجابجاییپلاسمونینسبتبهتغییراتضریبشکستمحیطاطرافبرایمحاسبهحساسیتضریبشکستبراینانومیلهبااستفادهازاصلهویگنس     ۱۳۲
شکل ۵- ۲۰: طیفخاموشینانوکرهپوشاندهشدهباضخامتهایمتفاوتازلایه. ۱۳۴
شکل ۵- ۲۱: منحنیجابجاییپلاسمونیبرحسبتغییراتنسبتضخامتلایهبهشعاعنانوکرهباشعاع ۴۰ نانومتر. ۱۳۵
شکل ۵- ۲۲: منحنیجابجاییپلاسمونیبرحسبتغییراتنسبتضخامتلایهبهشعاعنانوکرهباشعاعهایمختلفنانوکره. ۱۳۶
شکل ۵- ۲۳: طیفخاموشینانومکعبپوشاندهشدهباضخامت هایمتفاوتازلایه. ۱۳۷
شکل ۵- ۲۴: طیفخاموشینانوکرهپوشاندهشدهباضریبشکست هایمتفاوت. ۱۳۸
شکل ۵- ۲۵: طیفخاموشینانومیلهپوشاندهشدهباضریبشکست هایمتفاوت. ۱۳۸
مقدمه
 
 

 

۱-۱- معرفی کلی:

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۴/۰۷
آرتینا کارمندی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی