بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

بررسی پایان نامه های دانشگاهی

دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی

لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پایان نامه مدیریت - دانلود پایان نامه روانشناسی
لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه روانشناسی

پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار

استادراهنما:

 

دکتر نبی اله یارعلی

 

استادمشاور:

 

دکترعلی جعفری

 

 

 

آذرماه۱۳۹۱

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
این پژوهش،شناسایی وطبقه بندی نواحی مستعد اکوتوریسم به روش شبکه ها وارزشگذاری آنها به روشC.V.M(ارزشگذاری مشروط ) در استان لرستان را مد نظرقرار داده است. برای شناسای مناطق مستعد اکوتوریسم از روش شبکه ها استفاده شده است.در این روش برای مکان یابی از معیارهای مختلفی باتوجه به اهدف موردنظر استفاده می شود،دراین پژوهش معیارهای از قبیل شکل زمین (شیب وجهت های جغرافیایی) خاک شناسی،پوشش گیاهی،تراکم راه ها،منابع آبی،پهنه بندی اقلیم،جاذبه های گردشگری(فرهنگی،تاریخی وطبیعی)ومناطق حفاظت شده به منظور شناسایی نواحی مستعد اکوتوریسم استفاده شده است که به طور جداگانه بررسی وبرای هریک نقشه رقومی تهیه گردیده است.برای امتیازدهی معیارهاوزیر معیارهایک پرسش نامه طراحی شد.پرسش نامه ها توسط پست الکترونیک برای کارشناسان اکوتوریسم که از استان لرستان دیدن کرده بودن ارسال شده است. با تجزیه وتحلیل پرسش نامه ها ومعدل گیری از نظرات ارائه شده امتیاز معیارها وزیر معیارهابرای استفاده در روش شبکه بندی دراین پژوهش مشخص شده است.تجزیه وتحلیل، جمع بندی وارزیابی داده هابااستفاده ازGISصورت گرفت ودر نهایت،نقشه سلولهای مستعد توسعه اکوتوریسم استان تولید شده است.ابعاد شبکه۵*۵کیلومتر درنظر گرفته شد(باتوجه به مقیاس مورداستفاده۲*۲ سانتیمتربرروی نقشه)که کل محدوده استان به حدود ۱۱۴۸سلول تقسیم شدوطبق امتیازات داده شده به هر معیار وزیر معیارهادر نهایت از ، ۱۱۴۸سلول ۴۲۸سلول مناطق مستعد اکوتوریسم شناسایی شده است.با توجه به امتیازات کسب شده وحدبالاو پایین امتیازات سلولهای که امتیازات بالای را کسب نموده بودن درسه طبقه بسیار مطلوب،مطلوب ومتوسط از نظر توسعه اکوتوریسم قرار داده شده است.برای ارزشگذاری مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم از روش ارزشگذاری مشروط استفاده شده است.برای این کار سه سلول که در سه طبقه مختلف قرار داشتن را انتخاب وبرای هر کدام در محل توسط بازدیدکنندگان پرسش نامه تکمیل شده است.با تجزیه وتحلیل پرسش نامه ها نتایج نشان داد که متغیرهای مانند سطح تحصیلات،درامد ماهانه شخص،درامد خانوار وقیمت پیشنهادی تاثیرچشمگیری بر روی میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دارند.با براورد میزان تمایل به پرداخت ورودیه دریک سلول وتعمیم ان به سایر سلولهای ان طبقه ارزش اقتصادی هر طبقه مشخص شده است.مجموع ارزش اقتصادی سه طبقه نشان دهنده ارزش اقتصادی اکوتوریسمی استان می باشد.دراین پژوهش کل ارزش اقتصادی استان بااستفاده ازروش ارزشگذاری مشروط حدود ×۳۵ریال(برای دوفصل گردشگری)برآوردشده است

 

 

 
کلمات کلیدی:اکوتوریسم،شبکه بندی،ارزشگذاری مشروط،استان لرستان،سیستم اطلاعات جغرافیایی
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                              شماره صفحه
چکیده.
فصل اول-مقدمه.۵
فصل دوم-کلیات۸
۲-۱-تاریخچه گردشگری. ۸
۲-۲-تعاریف گردشگری۹
۲-۳-توریسم ۱۰
۲-۳-۱-انواع توریسم.۱۰
۲-۴-طبیعت‌گردی یا اکوتوریسم۱۰
۲-۴-۱-توسعه یایدار واکوتوریسم.۱۳
۲-۴-۲-اکوتوریسم در جهان ۱۳
۲-۴-۳- بازار اکوتوریسم .۱۴
۲-۴-۴-روند رشد اکوتوریسم .۱۴
۲-۴-۵-اکوتوریسم در ایران۱۶
۲-۴-۶-اکوتوریسم راهبردی مناسب در توسعه صنعت گردشگری۱۷
۲-۴-۷-نگاهی به وضعیت گردشگری بر مبنای طبیعت در ایران.۱۸
۲-۴-۸-ارزیابی توان اکولوژیک۱۹
۲-۴-۸-۱- روش‌های ارزیابی توان اکولوژیک۲۰
روش‌های ارزیابی یک عامله.۲۰
روش‌های ارزیابی دو عامله.۲۰
روش‌های ارزیابی چند عامله.۲۱
۲-۴۹-  ارزشگذاری اقتصادی مناطق تعیین اولویت شده.۲۱
۲-۴-۹-۱-ارزشگذاری با بهره گرفتن از بازارهای عادی۲۱
۲-۴-۹-۲–ارزشگذاری با بهره گرفتن از بازارهای ضمنی۲۲
۲-۴-۹-۳-ارزشگذاری با بهره گرفتن از بازارهای مصنوعی (فرضی)۲۲
۲-۴-۹-۳-الزامات به کارگیری روش ارزشگذاری مشروط۲۳
۲-۵-کلیات استان لرستان ۲۶
۲-۵-۱-موقعیت طبیعی و جغرافیایی استان لرستان۲۶
۲-۵-۲- زمین شناسی۲۷
۲-۵-۳- آب و هوا.۲۸
۲-۵-۴- منابع آب۲۹
۲-۵-۵- خاک شناس۳۱
۲-۵-۶- زیستگاه ها و رویشگاهها۳۲
۲-۵-۶-۱-زاگرس میانی ۳۲
۲-۵-۷- تقسیمات سیاسی استان لرستان ۳۳
۲-۵-۸- مطالعات اجتماعی و فرهنگی۳۴
۲-۵-۸-۱پراکندگی جمعیت .۳۶
۲-۵-۸-۲-الگوی زیست ۳۶
۲-۵-۸-۳-نظام شهری استان ۳۷
۲-۵-۸-۴-تحول رشد جمعیت.۳۸
۲-۵-۹- تاریخچه استان۳۹
۲-۵-۹-۱-موسیقی۴۰
۲-۵-۹-۲-صنایع دستی.۴۰
۲-۵-۹-۳-زبان۴۱
۲-۵-۹-۴-دین و برگزاری مراسم دینی۴۲
۲-۵-۹-۵-ایلات و عشایر لرستان.۴۲
۲-۵-۹-۶- فرهنگ و مردم شناسی ۴۳
۲-۵-۹-۷-اقتصاد۴۴
۲-۶-پیشینه تحقیق۴۵
فصل سوم- مواد و روش ها۵۱
منطقه مورد مطالعه   ۵۱ ۳-۱-
۳-۲-تعیین اولویت بندی مناطق دارای پتانسیل .۵۲
۳-۲-۱ تشریح روش شبکه ها.۵۲
۳-۲-۲- به کارگیری روش شبکه ها در این تحقیق.۵۲
۳-۲-۳-تعیین وزن واهمیت لایه های اطلاعاتی دررابطه باهدف.۶۱
۳-۳-برآورد ارزش اقتصادی مناطق دارای توان برای توسعه گردشگری ۶۳
۳-۳-۱–تعین تعداد نمونه.۶۳
۳-۳-۲-انتخاب نمونه هایی ازمناطق دارای توان .۶۵
۳-۳-۳-اجرای روش ارزشگذاری مشروط در این پژوهش.۶۵
۳-۴-ازمون پایایی .۶۸
فصل چهارم- نتایج .۷۰
۴-۱- پتانسیل یابی مناطق مستعداگوتوریسم استان لرستان به روش شبکه بندی۷۰
۴-۲-براوردمیزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان.۷۱
۴-۳-=نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسش نامه ها.۷۲
۴-۳-۱-گروه سنی گردشگران ۷۲
۴-۳-۲-جنسیت گردشگران.۷۲
۴-۳-۳-سطح تحصیلات گردشگران.۷۳
۴-۳-۴-شغل گردشگران ۷۴
۴-۳-۵-درآمد ماهیانه گردشگران.۷۷
۴-۴-۱- نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها  در منطقه کلدر (نماینده طبقه با توان اکوتوریسم بسیار بالا ) ۷۷
۴-۴-۲-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اکوتوریسم بسیار بالا (منطقه کلدر )   .۷۹
۴-۴- ۳–نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها  در منطقه کهمان (نماینده طبقه با توان اکوتوریسم بالا ) .۸۰
۴-۴-۴-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اکوتوریسم بالا (منطقه کهمان ) ۸۱
۴-۴-۵–نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها  در منطقه شیرز (نماینده طبقه با توان اکوتوریسم متوسط )  .۸۴
۴-۴-۶-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اکوتوریسم متوسط (منطقه شیرز) ۸۵
۴-۵-نتایج ارزشگذاری مناطق موردمطالعه  .۸۸
فصل پنجم-بحث .۸۹
۵-۱-تحلیل نتایج پتانسیل یابی مناطق مستعد استان لرستان .۸۹
۵-۲-تحلیل نتایج بررسی خصوصیات اقتصادی واجتماعی گردشگران استانوارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه­ها .۹۲
۵-۳-بررسی مناطق نمونه گردشگری . ۹۳
۵-۴-پاسخ به پرسش­های پژوهش و بررسی فرضیه ­های تحقیق  ۹۵
۵-۵-نقاط قوت وضعف توسعه اکوتوریسم در استان لرستان .۹۷
۵-۵-۱- نقاط قوت .۹۷
۵-۵-۲-نقاط ضعف .۹۸
۵-۶-نتیجه گیری کلی ۱۰۰
۵-۷-پیشنهادات ۱۰۰
منابع۱۰۲
پیوستها.۱۰۹
 
مقدمه
بیشتر کشور های در حال توسعه با مشکلات زیادی از جمله فقدان برنامه ریزی کارامد .عدم توسعه مطلوب منطقه ای ومحلی که زیر بنای توسعه ملی است روبروهستند .توزیع نامناسب امکانات وتسهیلات در کل کشور، بیکاری وبی توجهی به محیط زیست وکمبود امکانات مالی وارزیاز دیگر مشکلات این کشورها می باشد.دراین خصوص صنعت گردشگری نقش مهمی رادررشد وتوسعه اقتصادی وافزایش درآمدهای ملی ونیز کسب درآمدهای ارزی ایفا می نماید(۲۰۰۶Tsa n   Lin)

 

 

انواع گردشگری رابا توجه به عملگرد گردشگران می توان به پایدار وناپایدارتقسیم کرد.اما دراین میان اکوتوریسم از سایر انواع گردشگری با توسعه پایدار همخوانی وسازگاری بیشتری دارد (زاهدی ۱۳۸۳).اکوتوریسم یا طبیعت گردی به عنوان شگلی از گردشگری پایدار است که هم به حفاظت وهم به توسعه کمک می کند.
اکوتوریسم مخفف Ecological  Tourismاست که  معنای لغوی آن در ادبیات فارسی طبیعت گردی می باشد وگرایشی تازه در صنعت جهانگردی است که مبتنی بر مسافرتهای هدفمندهمراه با دیدار وبرداشتهای فرهنگی ومعنوی از جاذبه های طبیعی ولذت جویی از پدیده های گوناگون آن است .

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۴/۰۷
آرتینا کارمندی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی